AGB

§ 1 Oblast působnosti

Zakoupením a použitím vstupenek nebo vstupenek zákazník souhlasí s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Die Sportwerk GmbH. Vstup na stadion Sparkasse Vogtland Arena je rovněž podmíněn platným řádem stadionu, který je vyvěšen v místě konání akce.

§ 2 Nákup letenky, uzavření smlouvy

2.1. Nákup vstupenek: Vstupenky na akce společnosti Die Sportwerk GmbH lze zakoupit pouze v zúčastněných klubech v určených otevíracích hodinách a online. Na nákup letenek ve výše uvedených prodejnách se mohou vztahovat různé podmínky. V případě elektronických vstupenek, tj. nákupu vstupenek prostřednictvím online poskytovatele Ticketmaster, se jedná o elektronickou vstupenku, kterou si zákazník může po objednání vytisknout na vlastní tiskárně. Neoprávněné kopírování vstupenek je zakázáno. Pokud přesto dojde ke kopírování vstupenek, vyhrazuje si společnost Die Sportwerk GmbH právo odepřít majitelům kopií přístup na akci. Elektronickou vstupenku je třeba předložit ke skenování v den konání akce.

2.2. Uzavření smlouvy: Uzavřením smlouvy se společností Die Sportwerk GmbH,  předprodejní kanceláří nebo online poskytovatelem o koupi jedné nebo více vstupenek získává zákazník právo na účast na příslušné akci (akcích). Poskytnutím přístupu kupujícímu plní společnost Die Sportwerk GmbH své povinnosti týkající se práva návštěvníka. Na jednu vstupenku má nárok pouze jedna osoba.

§3 Ceny

Ceny vstupenek pro veřejnost jsou uvedeny včetně aktuálně platné zákonné daně z přidané hodnoty. Uvedené ceny vstupenek do VIP zóny nezahrnují. aktuálně platnou zákonnou DPH a náklady na dopravu.

§4 Důkaz redukce

4.1. Způsobilost: (žáci, studenti, osoby s těžkým zdravotním postižením, důchodci nad 65 let) a dítě (od 6 do 14 let včetně). Děti do 6 let mají vstup zdarma.

4.2. Pokud má být při nákupu vstupenky uplatněna sleva, je třeba se při nákupu vstupenky a návštěvě akce prokázat aktuálním dokladem o slevě, například studentským průkazem nebo průkazem osoby s těžkým zdravotním postižením. Pokud nelze na žádost personálu u vstupu předložit doklad, může být vstup do arény odepřen nebo musí být na místě zaplacen rozdíl oproti běžné ceně, aby byl vstup povolen.

§5 Sezónní jízdenky

5.1. Sezónní vstupenka Eispiraten Crimmitschau a Lausitzer Füchse opravňuje zákazníka k návštěvě vlastního utkání klubu na venkovním hřišti Triple Hockey s další vstupenkou. Volná vstupenka bude k dispozici v kanceláři Eispiraten Crimmitschau a ve fanshopu Lausitzer Füchse od 10. října 2023. Za neúčast na zápasech se neposkytuje žádná náhrada. Vícenásobné použití v jeden den zápasu je vyloučeno.

5.2. Smluvní období začíná přijetím a potvrzením požadovaných míst společností Die Sportwerk GmbH.

§6 Platby

Informace o různých způsobech platby na prodejních místech naleznete na příslušných prodejních místech. Zejména při nákupu online jsou přijímány platby kreditní kartou, okamžitým bankovním převodem, bankovním převodem, PayPal a na účet.

§7 Přeprava

V případě zaslání letenky se tak děje na náklady a riziko zákazníka. Riziko ztráty nebo poškození vstupenek proto nese zákazník. Výběr přepravní společnosti provádí společnost Die Sportwerk GmbH.

§8 Výměna, vrácení a náhrada, bez práva na odstoupení od smlouvy

Výměna nebo vrácení zaplacených nebo závazně rezervovaných vstupenek je obecně vyloučena. O tom, zda bude uzavřena dohoda o dobré vůli, rozhoduje organizátor.

Vrácení peněz je možné pouze v případě zrušení zápasu. V takovém případě musí kupující letenky vrátit neprodleně a bez zaviněného prodlení. Náhrady v hodnotě ceny vstupenky se poskytují pouze po předložení originálních vstupenek. V případě odstoupení od zápasu nebo jeho prohry nebude vyplacena žádná náhrada. Výjimkou je odložení zápasu. V tomto případě zůstávají jízdenky v platnosti. Nárok na vrácení ceny vstupenky nevzniká, pokud společnost Die Sportwerk GmbH prokazatelně nezavinila chybu. Přesné časy začátků zápasů najdete v aktuálním denním tisku nebo na internetu.

Pokud k jednání o smlouvě a k uzavření smlouvy dochází výhradně za použití prostředků komunikace na dálku (smlouva uzavřená na dálku), existuje přesto právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy podle § 312g odst. 2 věta 1 č. 9 BGB žádné právo na odstoupení od smlouvy v případě smlouvy o poskytování služeb v souvislosti s volnočasovými aktivitami, pokud smlouva stanoví konkrétní datum nebo období pro poskytnutí.

§9 Přístup k aréně, právo na vlastní podobu a vyloučení odpovědnosti

9.1. Pobyt v aréně je na vlastní nebezpečí. Společnost Die Sportwerk GmbH odpovídá bez ohledu na právní důvody pouze za škody způsobené společností Die Sportwerk GmbH, jejími právními zástupci nebo zprostředkovateli úmyslně nebo z hrubé nedbalosti. Toto omezení odpovědnosti se nevztahuje na případy odpovědnosti za porušení podstatných smluvních povinností, na případy odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku újmy na životě, zdraví nebo zdraví a na případy, kdy je odpovědnost povinná ze zákona; v tomto ohledu společnost Die Sportwerk GmbH odpovídá bez omezení za škody vzniklé v důsledku vlastního porušení povinností nebo v důsledku porušení povinností ze strany zákonného zástupce nebo zprostředkovatele. Po opuštění arény končí platnost přístupového oprávnění získaného pro daný den zápasu. Návštěvníkům je zásadně zakázáno přinášet na akce jakékoliv potraviny a nápoje. Výjimky vyžadují písemnou dohodu se společností Die Sportwerk GmbH.

9.2. Zakoupením vstupenky na akci pořádanou společností Die Sportwerk GmbH dává každý zákazník nebo držitel vstupenky neodvolatelný souhlas s bezplatným použitím své podoby a hlasu pro fotografie, živé vysílání, přenosy a/nebo obrazové a/nebo zvukové záznamy pořízené společností Die Sportwerk GmbH nebo jejími zástupci v souvislosti s akcí pro všechna současná i budoucí média.

9.3. V zájmu bezpečnosti a řádného a bezproblémového průběhu akce je držitel vstupenky povinen dodržovat pokyny policie, zaměstnanců společnosti Die Sportwerk GmbH, bezpečnostní služby a vedení arény. Používání bannerů nebo podobných předmětů je povoleno pouze se souhlasem společnosti Die Sportwerk GmbH. Komerční používání fotokamer a jiných zařízení pro záznam obrazu/filmu a zvuku je zakázáno. Tašky a batohy jsou v zásadě povoleny pouze do velikosti A4.

9.4. Během hry je zakázáno házet na led jakékoliv předměty, zejména kelímky. V případě porušení tohoto zákazu zákazníkem nebo držitelem vstupenky je společnost Die Sportwerk GmbH oprávněna požadovat po zákazníkovi nebo držiteli vstupenky náhradu škody ve výši případné pokuty uložené společností DEL2 a nákladů řízení před sportovním soudem. V případě opakovaného přestupku může být uložen zákaz vstupu na stadion.

Stav: 14. srpna 2023